måndag 30 januari 2017

Modernt reningsverk

Morgondagens avloppsreningsverk

I Simrishamn har det uppstått en politisk negativ inställning till att förbättra reningseffekten i kommunens avloppsreningsverk. Ensidig och ovederhäftig information har avgivits. Vi kan bara uppfatta detta som okunnighet och populism.

IVL Svenska Miljöinstitutet ägs sedan 50 år till hälften av staten och till hälften av näringslivet. Regeringen utser ordförande i styrelsen. Dess verksamhet bygger på vetenskaplig grund. All vinst återinvesteras.

Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Beijing i Kina. Av de ca 250 anställda har en tredjedel doktorerat.

År 2007 sålde Stockholm stad Hammarby Sjöstadsverk till IVL och KTH. En anläggning som är placerad intill Sveriges största avloppsreningsverk Henriksdal. Ett av målen för Sjöstadsverket är att få avloppsvatten så rent att det går att använda det igen som dricksvatten. Pilotförsök har utförts med mycket goda resultat. Som kuriosa kan anges att vattenbristen på Gotland nu ska försöka hanteras av IVL med samma metod som i Simrishamn.

Vad ska IVL göra i Simrishamn? Jo, helt enkelt ta till vara på all kunskap de fått genom pilotanläggningar på Sjöstadsverket och använda dem i större skala på vårt verk här i Simrishamn.
Arbetet kommer att ske i samarbete med Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH, Uppsala universitet, Institutet för jordbruks- och miljöteknik samt ett tiotal företag som ligger i framkant inom vattenrening. Huvudsyftet är att ta bort läkemedelsrester och sjukdomsspridande ämnen ur vattnet. Ett sådant vatten ger lägre miljöpåverkan men det kan troligen också återföras till grundvattnet efter viss polering. Arbetena kommer också att medföra att befintliga behandlingssteg avseende fosfor, kväve och BOD⁷ (biokemisk syreförbrukning) kan förbättras. Befintligt verk kommer att bli intrimmat och optimalt reglerat. Det hela kan sluta med att allt avloppsvatten infiltreras och inte ens längre släpps ut i Östersjön.

Då har vi i Simrishamn morgondagens reningsverk som har nått längst i Sverige avseende rening. De värden som idag gäller för Simrishamns avloppsreningsverk är fastställda år 2006 och mycket talar för att Länsstyrelsen inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att skärpa de kraven. Verket måste då byggas om för stora pengar. Det behöver vi sannolikt inte efter IVL:s insats.

Ystad har nyligen byggt om för ca 180 Mkr och Tomelilla för ca 70 Mkr.

Vi känner oss stolta över att IVL valt lilla Simrishamn för sitt fortsatta arbete med sitt kunnande.


Christer Vigren (ÖP)              Klas Göthe (L)               Agne Johnsson (ÖP)          
Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar