fredag 11 september 2015

Sjöfartsstråket

Sjöfartstråket

Uppdatering 2016-10-11
Tullhusstranden nominerad till Sienapriset 2016, Simrishamn
Initiativtagare: Christer Vigren, Österlenpartiet (ÖP)
Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Den lilla strandremsan i Storgatans förlängning har fått ny skepnad med en plats som förstärker och förtydligar stadens brokiga karaktär och småskalighet, samtidigt som den adderar former och material frånsamtiden.
Utformningen gör stranden tillgänglig, möjliggör soliga sittplatser
och en avskild promenadkoppling till småbåtshamnen med nya möjligheter att
vistas i hamnmiljö.
Gestaltningen är välavvägd med ett tilltal som är både samtida
och gediget samtidigt som det är lekfullt.
En kraftfull mur i trä avskärmar trafiken och skapar en
skyddande bård som löper längs hela sträckan. Innanför finns en ny promenad av
betong, lätt att nå, generös att gå på.
Hamnens material används på ett känsligt och ödmjukt sätt i
finstämda terrasseringar och trappsteg. Sandstranden finns kvar som ett mjukt
möte med vattnet.
Den lilla vikens rundning avslutas med en brygga runt udden och
en vägledning för sjöfarare. Här är man hemma.

Fakta
Landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap
Byggherre: Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Initiativtagare: Christer Vigren, Simrishamn
Text och bilder hämtade från SYDVÄST arkitektur och landskap
Se fler bilder: http://www.sydvast.se/projekt/stadsmiljoer/sjöfartsstråket/

Vår fortsatta planering för hela Sjöfartsstråket:

Sjöfartsstråket sträcker sig från Tobisvägen i norr där gatan övergår till gång- och cykelväg och söderut till och med gatukontorets före detta förrådsbyggnader. Tanken med stråket är att dels erbjuda möjligheten till en absolut trafiksäker vandring och cykling och dels ge en upplevelse av en spännande förflyttning längs stråket. Hela sträckningen ska med jämna mellanrum erbjuda något extra attraktivt.

Sjöfartsstråket tillkom genom att samhällsbyggnadsnämnden bad två konsultföretag att var för sig skissa på idéer till en strandpromenad och möjliga platser till husbilsparkeringar. Uppdraget som gavs var öppet och det var upp till företagen att skissa på tankar de tyckte skulle förverkligas. Arbetet utfördes också utan att de initialt samarbetade och i särskilt intressanta avsnitt av stråket fick det till följd att där blev två förslag. Först två veckor före presentation av idéerna vid en tvådagarskonferens med samhällsbyggnadsnämnden tog konsultföretagen del av det andra företagets förslag och hade under den tiden möjlighet att korrigera sina förslag.

Ett parti av sträckningen som konsulterna ombads att inte skissa på var framför hamnkioskerna eftersom vid den tidpunkten det ansågs extra knepigt att hantera det området. När området kring Marint Centrum först klargjorts kan det vara aktuellt att skissa på den delen av sjöfartsstråket.

Vid konferensen beslöt en enig samhällsbyggnadsnämnd att det första förslaget som skulle utföras var gångstråket mellan Segelsällskapet och hamnkioskerna. Redan på det stadiet ratades flera idéer främst för att de inte tycktes passa in i Simrishamn eller var förslag på platser som helt enkelt var för bra för det ändamålet tex husbilsparkering omedelbart norr om Tommarpsån och omfattande gräsvågor framför hotell Svea.

Pengar till Sjöfartsprojektet är för närvarande uppdelat i tre högar nämligen:
1. Förverkligande av detaljplan för Tobisviksområdet
2. Badbrygga med tillhörande handikappramp, hopptorn och vissa landbaserade arrangemang
3. Sjöfartsstråket

Punkt 1. Under år 2017 föreslås av trafiksäkerhetsskäl att föreslagen gata och tillhörande separerade gång- och cykelväg i detaljplanen för Tobisviksområdet flyttas till den sträckningen som föreslås i detaljplanen och att gång- och cykelväg anläggs mellan Tobisviksbadet och befintlig gång- och cykelväg vid vändplatsen av Tobisviksvägen. Även den sträckningen av gc-vägen utförs enligt detaljplanen och förses med pollare. På Tobisviks camping vistas sommartid ca 2000 personer varje dag varav knappt hälften är barn. Dessa rör sig i huvudsak till badet och centrum och tvingas att göra detta tillsammans med biltrafiken. Risken för allvarliga trafikolyckor är påtaglig.
Övriga arbeten med detaljplanen bör av ekonomiska skäl utföras när erforderlig utfyllnad kan ske genom att den utförs med överblivna bra massor från andra arbeten i kommunen.

Punkt 2. Senast till badsäsongen 2016 föreslås att projektet badbrygga mm utförs samt byte av belysning till pollare längs gång- och cykelvägen framför badplatsen.

Punkt 3. Hösten 2016 anordnas små sittplatser för bord och bänkar genom ingrävning i vallen framför småbåtshamnen. Tanken är att personer ska kunna sitta ner där och fika samtidigt som de kan titta ut över småbåtshamnen.

Hösten 2016 utförs även enklare åtgärder som underlättar för caféet på Marint centrum att nå kunder och gör hamnkajen tillgängligare. Förslag på detta har lämnats av VD på Simrishamns-bostäder.

Under år 2017 föreslås att gångbrygga byggs på insidan av norra pirarmen i småbåtshamnen och podium anläggs längst ut där personer kan sitta ner och studera båtlivet. Med ca 100 meters mellanrum byggs övergångar mot norr över pirarmens topp. Allt enligt skisser som utförts av konsultföretag. Anläggandet bör lämpligen ske mot att personer/företag erbjuds att köpa plankor med sitt namn angivit i tio år. Plankorna bör vara dyrare närmast land och längst ut.

År 2018 utförs idéerna kring Marint centrum efter fortsatt bearbetande av de båda förslagen. Särskilt bör möjligheten till handel på kajerna studeras. Även parkeringsplatser för husbilar vid f.d. Bengtssons fisk, utanför f.d. gatukontorets förråd och mittemot intill Skansenområdet utförs under år 2018.

År 2019 anläggs lekplats omedelbart norr om Tommarpsån och förslaget till skeppsvrak, utsiktsplatsen vid f.d. Bengtssons fisk samt gångstråket vid fiskehamnen. Restaurang vid Segelsällskapet förverkligas också då.

Juli 2016
Christer Vigren

*********************************************************

 Sjöfartsstråket  
Från Tobisviksbadet ner förbi hamnarna


Under mandatperioden hoppas vi kunna skapa många nya trivsamma "mötesplatser" längs havet i centrala Simrishamn. Vårt förslag kommer på ett unikt sätt förstärka stadens möte med havet och vi kan lova att det blir omtumlande att vandra, cykla, koppla av längs havet.Redan i år byggs en ny gång- och cykelväg mellan Hamnkiosken och Segelsällskapet. Gott om sittplatser. Färdig påsken 2016.

Ny träbrygga på norra pirarmen i småbåtshamnen med utsiktsplats längst ut, badbrygga, hopptorn, tillgänglighetsramp, förbättring av miljön kring Turistbyrån och Marint Centrum, utsiktsplats över fiskehamnen ingår också i planerna.

"Hemmahamnen" nedanför Turistbyrån, där fiskare på sommaren säljer nyfångad fisk direkt till konsument, får bättre tillgänglighet.

Nuvarande torghandel på Stortorget utökas med torghandel även längs Storgatan, på Fisktorget och nere på kajen utanför Turistbyrån. Vi föreslår att kommunen hyr ut försäljningsbodar till intresserade.


Vår film visar hur det är tänkt:


Byggnationen fortsätter fortlöpande under 2016 - 2017
Byggritningar kommer efterhand.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar