fredag 21 augusti 2015

Modernt reningsverk med ny teknik
IVL-Projekt  i samarbete med Simrishamns kommun

Ny reningsutrustning vid 
Simrishamns reningsverk Stengården.


Forskningsprojektet ”Morgondagens kommunala avloppsvattenrening – en produktionsanläggning av nyttigheter” kommer att genomföras i tät samverkan med Simrishamns kommun, företagen Nordic Water, Xylem, AquaQ och Cerlic, samt Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH, Lunds universitet och Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Projektet delfinansieras av bland andra Vinnova och Region Skåne.


IVL renar läkemedelsrester i stor skala
(i Simrishamn)


Fiskrens ska bli biogas och avloppsvattnet så rent att det i princip går att dricka. Det är planerna för Simrishamns reningsverk där IVL Svenska Miljöinstitutet nu ska testa ett batteri av reningstekniker i stor skala. En av de stora miljövinsterna är att få bort läkemedelsrester från vattnet.

Utvecklingsprojektet har fått finansiering inom det tredje steget i Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. I tidigare studier har IVL tillsammans med sina samarbetspartners testat ett antal tekniker för rening av läkemedelsrester, återvinning av vatten och framställning av energi, fosfor och andra näringsämnen.

I det sista steget som nu inleds skalas projektet upp och siktar på att kunna rena allt utgående vatten från Simrishamns reningsverk. Det ska göras med hjälp av ett innovativt system med flera olika reningstekniker – skivfiltrering, ozonbehandling och sandfilter eller aktivt kol. Efter det ska vattnet vara så rent att det i en senare del kan återföras i kretsloppet via infiltration till grundvattnet.  

– En stor fördel är att vi kan få bort läkemedelsrester från vattnet, något som skulle innebära stora vinster för miljön. Lyckas vi med det här har vi en innovativ exportprodukt som kan bidra till stor miljönytta runt om i världen samtidigt som många högkvalificerade arbetstillfällen kan skapas här i Sverige, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att röta slam från reningsverket tillsammans med fiskrens kommer biogas att produceras som generar el till fryshusen för fisk. Vattnet från biogasanläggningen kommer att behandlas med hjälp av Anammox, bakterier hämtade från havsbotten som visat sig bra på att rena vattnet från kväve på ett energieffektivt sätt.

– Om projektet blir framgångsrikt har vi kommit ytterligare en bra bit längre mot vårt mål att göra om våra reningsverk till produktionsanläggningar för nyttigheter. Vattenbrist finns överallt i världen i dag och det kommer att bli värre med klimatförändringarna och den fortsatt kraftiga urbaniseringen. Det här är en del av lösningen – att vi börjar se avloppsvatten som en resurs istället för som avfall, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Forskningsprojektet ”Morgondagens kommunala avloppsvattenrening – en produktionsanläggning av nyttigheter” kommer att genomföras i tät samverkan med Simrishamns kommun, företagen Nordic Water, Xylem, AquaQ och Cerlic, samt Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH, Lunds universitet och Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Projektet delfinansieras av bland andra Vinnova och Region Skåne.

För mer information kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 08-598 56 343
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 08-598 56 375
Fråga via Kontaktformuläret om mer info önskas.
4 kommentarer:

 1. Allt tycktes klappat och klart för att köra igång arbetena. IVL-jurister anser att projektet i sin helt är ett forskningsprojekt och kan undantas från LOU (offentlig upphandling).
  Varför är då bygget stoppat?

  SvaraRadera
 2. Är all reklam god reklam?

  Kommunledningen i Simrishamn tycks verka efter den devisen.

  Förra kommunalrådet hanterade 2014 KIMO-projektet och nuvarande kommunalråd hanterar pågående reningsverksprojekt på sätt som inte är bra för kommunen. Den nya slogan har blivit ”KIMO-varning” när man tror att oegentligheter pågår. Goda ledare analyserar olika händelser och vidtar lämpliga åtgärder. En god egenskap är att vara lyhörd för vad som händer i den dagliga verksamheten innan man rusar åstad.

  Sbn-ordf får uppfattningen att något allvarligt har inträffat under sommaren med det s.k. IVL-projektet och informerar kommunalrådet. Först i september får nämnden veta att både extern- och internutredning pågått/pågår och att projektet dels är stoppat, dels kommer att kraftigt försenas. Ärendet går vidare till ksau som anser att det tar ca 9 månader innan projektet kan återstarta. Samtidigt kritiserar man felaktigt den av nämnden utsedde projektledaren och anser att han ska lämna uppdraget.

  Det är här det går snett för kommunalråden. De har hittat sin ”syndabock” och har t.o.m. namngett personen offentligt!

  Den utpekade projektledaren har följt nämndens beslut i april 2015 och har därmed inte gjort några fel. I projektbeskrivningen står också att lagen om offentlig upphandling inte gäller denna typ av projekt (enligt IVL). Han har sökt bygglov, beställt utrustning, kontaktat leverantörer och startat grävningsarbeten.

  Den 19 oktober skulle landshövdingen – med pompa och ståt - komma på besök.

  Om någon/några ska klandras är det sbf-chefen och sbn-ordf som först skulle ha informerat nämnden. Vi är 22 personer i facknämnden som borde ha fått tillfälle att yttra oss INNAN ärendet gick till ksau/ks.
  Nämnden kan bara agera utefter de underlag som sbf-chefen och sbn-ordf presenterar för presidiet och nämnden.
  Här finns de allvarliga bristerna att finna!

  Vi rättar tillsammans med IVL till de ”brister” som internutredningen framfört.
  Lugnt och sansat!

  Projektet följs med stort intresse av myndigheter, universitet, företag, miljöorganisationer m.fl.

  För Sverige förväntas reningstekniken bli en stor exportprodukt. I Kina är man mycket intresserade.

  Projektet blir god reklam för Simrishamn!

  PS!
  I internutredningen framgår inte att kommunen har skickat in en projektansökan till Vinnova som ger bidrag till projektet. Denna ansökan skrevs i februari 2015 och undertecknades av kommundirektören och kommunalrådet. Här framgår att kommunen skulle bidra med ca 3.5 miljoner kronor i form av timmar för personal (driftbidrag) och med 8.8 miljoner till investeringar.
  Handlingen finns inte diarieförd!
  I april anslog nämnden 12 miljoner (tidigare 8,8) till nödvändiga investeringar i reningsverket som görs samtidigt med IVL-projektet. Nämnden ansåg sig ha rätt att omfördela medel inom VA-området.

  Nu går frågan till kommunfullmäktige för beslut 2 november. Därefter anser vi att projektet efter påskrifter av olika delavtal och andra handlingar kan återstarta.

  SvaraRadera
 3. Mycket kortfattat eftersom mycket redan har skrivits och debatterats.

  Projektet var igång våren 2015. Under sommaren inkommer fakturor som sbf ställer sig frågande inför. Vem, vad, hur, underlag, projektansvarig, avtal … Frågorna var motiverade för i synnerhet saknades det ett skriftligt projektavtal mellan alla involverade aktörer. Därtill kom oklarheter om LOU skulle tillämpas. Även finansieringen rådde det oenighet om.

  Nu snurrar det till sig! Många åsikter, många lösningar ...En röd tråd utkristalliseras nästan omgående:

  Projektet ska genomföras! Rätta till oklarheterna!

  Klart och lättförståeligt direktiv – kan tyckas!

  Den svaga länken blev att vi inte omgående utsåg en kompetent projektgrupp inkl projektansvarig som tog tag i den röda tråden och såg till att projektet genomfördes. Istället spretar det fortfarande åt alla håll, tiden går, ingen håller ihop projektet. Detta har skapat turbulens och ineffektivitet i organisationen. Därtill bad-will i omvärlden eftersom många aktörer är involverade.

  Ännu den 1 december 2015 är inget beslut tagit om återstart!

  SvaraRadera
 4. Hela ärendet trist hanterat av samhällsbyggnadsförvaltningen! Inga framsteg under första halvåret 2016. Nu vill vi se ett utarbetat konkret förslag till avtal mellan parterna senast under oktober 2016.
  Målet är nu byggstart våren 2017 - 1,5 år försenat!!

  SvaraRadera